OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA ZBYCIE UDZIAŁÓW
 
 
Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 3, 41-503 Chorzów zaprasza do składania ofert zakupu należących do Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy) każdy udział, co stanowi cały kapitał zakładowy spółki pod firmą „EC Budownictwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, 41-503 Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 3, woj. Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach, pod numerem KRS 0000398173.
Przetarg przeprowadzony jest na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., nr 27, poz. 177 z późn. zm.).
Cena wywoławcza 100 udziałów ustalona na podstawie oszacowania wartości spółki wynosi 294.600,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100 groszy) to jest 2.946,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100 groszy) za jeden udział. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty należnych podatków.
Zainteresowani zakupem udziałów spółki w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r., po przedstawieniu aktualnych dokumentów umożliwiających identyfikację oraz po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności mogą nieodpłatnie zapoznać się z dokumentacją spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 349 16 00.
Wszelkie informacje na dotyczące zbycia udziałów, warunków przetargu, elementów składowych oferty, warunków pracy Komisji Przetargowej, licytacji można uzyskać  pod numerem telefonu:
1)       sekretariat – telefon (32) 349 16 00.
2)      Pan Marek Sopot – telefon (32) 349 16 00 wewn. 641
Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej udziałów na rachunek bankowy: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001, z dopiskiem na przelewie „Wadium – Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie udziałów EC Budownictwo Spółka z o.o.”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie do dnia zawarcia umowy lub terminie zakreślonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Przetarg prowadzony jest w formie przetargu ustnego. Przetarg ustny zostanie przeprowadzony w drodze publicznej licytacji. Licytacja odbędzie się po otwarciu pisemnych ofert siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro).
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej i opatrzonej datą przetargu kopercie z napisem „EC Budownictwo–PRZETARG” w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia poprzedzającego przetarg do godziny 1400.
Oferent związany jest ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marie Skłodowskiej – Curie 3, w sali konferencyjnej (pokój nr 122 - I piętro)
Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji. Wartość postąpienia ustala się na   1 % ceny wywoławczej.
Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do:
1)      przedłużenia terminu składania ofert,
2)      odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,
3)       unieważnienia przetargu,
bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 
Zarząd
Elektrowni Chorzów S.A
z siedzibą w Chorzowie