Elektrownia Chorzów S.A.
41-503 Chorzów
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja)
 na sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki
służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie dostarczania ciepła
 
 
Przetarg odbywa się przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, ze zm.).
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie dostarczania wody grzewczej dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon S.A. w upadłości w Katowicach w skład, której wchodzą następujące składniki majątkowe:
1)       system wody grzewczej BAILDON, nr ewidencyjny 2010138800,
2)       sieć rurociągów wody grzewczej H. Baildon nr V, nr ewidencyjny 2110140400,
3)       sieć rurociągów wody grzewczej H. Baildon nr VI, nr ewidencyjny 2110140500.
Przetarg ustny przeprowadzany jest w formie publicznej licytacji. Licytacja odbędzie się po otwarciu pisemnych ofert w dniu 16 lipca 2013 r. roku, o godzinie 1200 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Chorzowskiej w Katowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu (32) 25-87-226 oraz na stronie internetowej www. Elektrownia Chorzów S.A. – zakładka „Przetargi”
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę 524.714,00 Zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset czternaście złotych 00/100 groszy) netto.
Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie w gotówce wadium w wysokości 52.471,00 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych), co stanowi 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 15 lipca 2013 r. na rachunek bankowy: BRE Bank S.A. numer 85 1140 1078 0000 4009 2500 1001, z dopiskiem na przelewie „Wadium – Licytacja zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki służącej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie dostarczania ciepła”.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Do licytacji nie może być dopuszczona osoba, która nie złożyła pisemnej oferty i nie wpłaciła wadium.
Oferta powinna zawierać:
a)        imię i nazwisko oraz adres (osoba fizyczna), nazwę (firmę) i siedzibę (osoba prawna) oferenta,
b)       oferowaną cenę (netto–brutto),
c)        oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami, stanem prawnym i technicznym środka trwałego oraz o nie wnoszeniu – teraz i w przyszłości – żadnych roszczeń i zastrzeżeń w tym przedmiocie względem Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży,
d)       oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom uczestnictwa w przetargu wynikających z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007, nr 27, poz. 177 ze zm.),
e)        oryginał dowodu wpłaty wadium,
f)        odpis z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP,
g)        podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji,
h)       pisemnego oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
do oferty można dołączyć kserokopie dowodu osobistego uczestnika licytacji, oryginał pełnomocnictwa,
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej i opatrzonej datą przetargu kopercie w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia poprzedzającego przetarg do godziny 14:00. Oferent związany jest ofertą w terminie 45 dni licząc od dnia przetargu.
Po otwarciu ofert nastąpi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji zgodnie z § 15 powołanego na wstępie rozporządzenia.
Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 52.000,00 Zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
b) zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,
d) dokument potwierdzający tożsamość osoby.
Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć ruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.
Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia.
Nabywca, którego oferta została przyjęta, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz traci na rzecz Spółki złożone wadium.
Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 
 
Zarząd
Elektrowni Chorzów S.A
z siedzibą w Chorzowie