Elektrownia Chorzów S.A.

41-503 Chorzów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja)

 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości

wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz naniesień

 

Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późniejszymi zmianami) ogłasza przeprowadzenie przetargu, w formie przetargu ustnego w dniu 12 grudnia 2013 roku, w siedzibie spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów) na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15, w skład której wchodzą następujące działki:

a)      działka nr 3362/370 o powierzchni 5.541 m² (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden metrów kwadratowych), wpisana do Księgi Wieczystej
Nr KA1C/00010560/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

b)      działka nr 2847/370 o powierzchni 1.330 m² (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści metrów kwadratowych), wpisana do Księgi Wieczystej Nr KA1C/00010560/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

c)      działka nr 2844/370 o powierzchni 2.940 m² (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści metrów kwadratowych), wpisana do Księgi Wieczystej
Nr KA1C/00010560/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

d)     działka nr 2845/370, o powierzchni 440 m² (słownie: czertysta czterdzieści metrów kwadratowych), wpisana do Księgi Wieczystej Nr KA1C/00015619/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

e)      ½ (słownie: jeden łamane przez dwa) udziału w użytkowaniu wieczystym działki
nr 2843/370 o powierzchni 380 m² (słownie: trzysta osiemdziesiąt metrów kwadratowych),wpisana do Księgi Wieczystej Nr KA1C/00015620/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz naniesień.

Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej służebności gruntowej o następującej treści:

1.      Stawający działający w imieniu i na rzecz Kupującego ustanawia nieodpłatnie na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej 15 w Chorzowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3363/370 o powierzchni  3.877 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1C/00010560/0 służebność gruntową polegającą na:

a)      prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną, tj. przez działki 3362/370, 2847/370, w tym korzystania z bramy wjazdowej od strony ul. Legnickiej, zgodnie z planem szczegółowo określającym prawo przechodu i przejazdu, z jednoczesnym prawem wykonania trwałego urządzenia - betonowego wjazdu z drogi publicznej - w celu prawidłowego wykonywania tej służebności.

b)      prawie do korzystania z nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 3362/370 o powierzchni 5.541 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr Nr KA1C/00010560/0 w celu utrzymania, konserwacji i naprawy rurociągów wody zimnej, gorącej i pary, zgodnie z projektem sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Stawający działający w imieniu i na rzecz Kupującego ustanawia na podstawie art. 3051 i n. Kodeksu cywilnego nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy – Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, KRS 0000079827, NIP 627-001-18-73, REGON: 271980623, polegającą na:

a)     prawie korzystania przez przedsiębiorcę z całej nieruchomości obejmującej działki gruntu wymienione z punktach a) – e) w celu utrzymania, konserwacji i naprawy urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, zgodnie z projektem sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) obowiązku właściciela nieruchomości powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych przedsiębiorcy, w szczególności powstrzymywania się od wybudowania budowli w odległości 1 m (jednego metra) od urządzeń przesyłowych.

 

Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Legnickiej 15 w Chorzowie, w dni robocze od 20.11 do 11.12.2013 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697 091 600. Odpisy ksiąg wieczystych nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 20. 11 – do  11. 12. 2013 r.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, zgodnie z operatami szacunkowymi sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowi kwotę 446.644,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100 groszy) powiększoną o należne podatki.

 

Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 44.665,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.

Wadium wpłacać należy na konto: BRE Bank SA 85114010780000400925001001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie  prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15” w terminie do 11 grudnia 2013 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

 

Licytacja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).

 

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

b) zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

d) oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

e) kopia dowodu wpłaty wadium,

f) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkach licytacji,

g) zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami publiczno – prawnymi (o terminie ważności do 3 miesięcy).

 

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

 

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania.