Elektrownia Chorzów S.A.
41-503 Chorzów
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
ogłaszaprzetarg ustny (publiczna licytacja)
 na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki,
służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych
 
 
Zarząd Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177, z późniejszymi zmianami) ogłasza przeprowadzenie przetargu, w formie przetargu ustnego w dniu 12 grudnia 2013 roku w siedzibie spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów) na sprzedaż:
1)        zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do działalności w zakresie produkcji pary dla celów technologicznych, w skład której wchodzą:
a) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3363/370 o powierzchni 3.877 m² (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych) wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Chorzowie, przy ulicy Legnickiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00010560/0,
b) instalacje, rurociągi i inne składniki majątku trwałego stanowiące elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej służebności gruntowej o następującej treści:
Stawający działający w imieniu i na rzecz Kupującego ustanawia nieodpłatnie na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości obejmujących działkę nr 3362/370 o powierzchni 5.541 m2, działkę nr 2847/370 o powierzchni 1.330 m2, działkę nr 2844/370 o powierzchni 2.940 m2, wpisanych do nr Księgi Wieczystej KA1C/00010560/0, działkę nr 2845/370 o powierzchni 440 m2 wpisaną do Księgi Wieczystej nr KA1C/00015619/4, oraz (1/2 udziału) działkę nr 2843/370 o powierzchni 380 m2 wpisaną do Księgi Wieczystej nr KA1C/00015620/4, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, służebność gruntową polegającą na: prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną, tj. działkę 3363/370 pasem gruntu o szerokości 6 m (sześć metrów), umożliwiającym komunikację na odcinku od drogi publicznej, tj. ul. Legnickiej do działki 3362/370, zgodnie z planem szczegółowo określającym prawo przechodu i przejazdu, z jednoczesnym prawem wykonania trwałego urządzenia - betonowego przejazdu - w celu prawidłowego wykonywania tej służebności.
Stawający działający w imieniu i na rzecz Kupującego ustanawia na podstawie art. 3051 i n. Kodeksu cywilnego nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy – Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, KRS 0000079827, NIP 627-001-18-73, REGON: 271980623, polegającą na:
a) prawie korzystania przez przedsiębiorcę z całej nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 3363/370 o powierzchni 3.877 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1C/00010560/0 w celu utrzymania, konserwacji i naprawy urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zgodnie z projektem sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) obowiązku właściciela nieruchomości powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych przedsiębiorcy, w szczególności powstrzymywania się od wybudowania budowli w odległości 1 m (jednego metra) od urządzeń przesyłowych.
 
Przedmiot przetargu można oglądać przy ul. Legnickiej 15 w Chorzowie, w dni robocze od 20.11 do 11.12.2013 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 697 091 600. Odpis księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne można przeglądać w siedzibie spółki (Biuro Zarządu) w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach od 20. 11 – do 11. 12. 2013 r.
 
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, zgodnie z operatami szacunkowymi sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowi kwotę 2.274.716,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście złotych 00/100 groszy) powiększoną o należne podatki.
 
Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 227.472,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100 groszy) co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.
Wadium wpłacać należy na konto: BRE Bank SA 85114010780000400925001001 z dopiskiem: „Wadium - przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15” w terminie do 11 grudnia 2013 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 
 
Ogłaszający przetarg określa postąpienie na kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
 
Licytacja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej (pok. nr 122).
 
Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:
a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
b) zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,
d) oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
e) kopia dowodu wpłaty wadium,
f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkach licytacji,
g) zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami publiczno – prawnymi (o terminie ważności do 3 miesięcy).
 
 
Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.
Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
 
Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie postępowania.